Centre Mèdic Teknon
Consultoris Marquesa
Despatx 45
C/ Marquesa de Villalonga 12
T 93 290 64 45  | M 606 79 24 42
Web Mèdic Acreditat. Veure més informació Darrera actualizació:
2-12-2015
Número de col·legiat: 28947
 

Dades identificatives
En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de domini web és Lluis Cecchini Rosell (d'ara endavant Lluis Cecchini), amb domicili a aquests efectes a Centre Mèdic Teknon, Consultoris Marquesa, Despatx 45, C/ Marquesa de Villalonga 12 de Barcelona. amb C.I.F. o N.I.F. 39344518M. Correu electrònic de contacte: info@lluiscecchini.com del lloc web.

Usuaris
L'accés i / o ús d'aquest portal de Lluis Cecchini atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús del portal
www.lluiscecchini.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Ariston Thermo o als seus llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Lluis Cecchini ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Lluis Cecchini dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Lluis Cecchini es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Lluis Cecchini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Privacitat i protecció de dades
Lluis Cecchini es responsable de la recopilació, el processament i l'ús de les dades personals que ens proporciones a través dels formularis de registre o contacte que es troben inclosos en el Lloc Web o en qualssevol comunicacions entre l'Usuari i Lluis Cecchini segons la legislació de protecció de dades.

A través de la present Privacitat de Dades volem informar-te sobre quines dades personals es recopilen i es guarden quan visites el nostre lloc web o utilitzes els nostres serveis oferts en el mateix. A més, rebràs informació sobre com fem servir les teves dades i quins drets tens respecte a l'ús d'ells.

Les dades que voluntàriament faciliti l'Usuari durant la utilització dels nostres serveis seran incloses en un fitxer titularitat de Lluis Cecchini per al seu tractament amb les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i en particular, en el que fixa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE ( "RGPD"), Lluis Cecchini mantindrà el corresponent registre d'activitats de tractament de dades personals. Lluis Cecchini ha adoptat les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Donada la naturalesa dels serveis proporcionats a través del lloc web, les dades tractades es poden classificar en les següents tipologies: - Dades identificatives (p.ex., nom, cognoms, adreça postal correu electrònic, número de telèfon). - Dades d'informació comercial (p.ex. interessos en serveis).

Responsable del tractament de dades
Lluis Cecchini Rosell, amb domicili a aquests efectes a Centre Mèdic Teknon, Consultoris Marquesa, Despatx 45, C/ Marquesa de Villalonga 12 de Barcelona. amb C.I.F. o N.I.F. 39344518M. és el propietari del present lloc web a través del qual s'ofereixen els serveis relacionats amb la laparoscòpia.

Conservació de les Dades
S'informa als Usuaris que les seves dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament per l'ús hagin estat proporcionats, sempre que l'Usuari no hagi revocat el seu consentiment i, en tot cas, seguint el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable. En particular, les dades personals proporcionades pels Usuaris s'han de conservar pel termini determinat sobre la base dels següents criteris: (i) obligació legal de conservació; (Ii) durada de la relació contractual i atenció de qualssevol responsabilitats derivades d'aquesta relació; (Iii) sol·licitud de supressió per part de l'interessat en els supòsits en què sigui procedent.

Propietat industrial i intel·lectual
Lluis Cecchini per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Lluis Cecchini o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Nom de l'empresa creadora del lloc web.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Lluis Cecchini. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Lluis Cecchini.

Drets dels Usuaris
L'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com la limitació i portabilitat de les seves dades en compliment del que estableix la normativa vigent de protecció de dades. Tenint en compte que l'exercici dels mateixos és personalíssim, caldrà que l'afectat acrediti la seva identitat. L'exercici d'aquests drets s'haurà de realitzar per escrit signat pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili, adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document acreditatiu, dirigint-se a Lluis Cecchini Rosell, al correu electrònic info@lluiscecchini.com o enviant comunicació escrita a la següent adreça postal: Centre Mèdic Teknon, Consultoris Marquesa, Despatx 45, C/ Marquesa de Villalonga 12 de Barcelona. L'Usuari podrà renunciar en qualsevol moment a rebre qualsevol tipus de comunicació comercial enviant un correu electrònic a info@lluiscecchini.com manifestant aquesta intenció de renúncia, sense que això afecti la licitud del tractament de les seves dades personals amb altres finalitats . Així mateix, aquesta possibilitat li serà oferta a l'Usuari en cada comunicació comercial que rebi per correu electrònic.

Exclusió de garanties i responsabilitat
Lluis Cecchini no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s'ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

Modificacions
Lluis Cecchini es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços
En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Lluis Cecchini no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Lluis Cecchini assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió
Lluis Cecchini es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

Generalitats
Lluis Cecchini perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.